خانه » نرم افزار مذهبی رایانه ای » نرم افزارهای رایگان » دانلود رایگان کتاب پالایش وجود (دانلود ۴ جلد)

دانلود رایگان کتاب پالایش وجود (دانلود ۴ جلد)

 

دانلود رایگان کتاب ارزشمند پالایش وجود برای رایانه با فرمت اجرایی (۴ جلد) : مسئله خودسازى در قرآن کریم با عنوان «تزکیه» و «تزکى» مطرح شده است. تزکیه و تزکى به معناى لغوى عبارت است از پاک نمودن خود و یا پاک شدن از آنچه که باید ازآن پاک شد. تعبیر «تزکیه» و «تزکى» در مواردى ازآیات قرآنى به چشم مى خورد. نوشتار حاضر در صدد است تا مبانی نظری تزکیه نفس را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. نویسنده در آغاز چگونگی تنزل انسان از صورت اولیه خویش و در حجاب رفتن او را مطرح می نماید و در پی آن به بررسی انواع حجاب ظلمانی و چگونگی خروج از آن ها می پردازد. در ادامه نویسنده به مسئله افاضات الهى و اشراقات رحمانى و اشارات ربوبى، و به بیانى، به تعلیم خاص الهى که در سفر الى الحق با شروع شدن خروج از حجابهاى ظلمانى پیش مى آید، به نحو اجمال و به صورت کلى اشاره نموده و زوایایی از تجلی نور بر دل سالک و آغاز کشف و مشاهدات را می گشاید. در پایان شهود وجه الله و فناء و باز شدن ابواب بى شمار حقایق و اسرار به روى انسان در مقام شهود حضرت واحدیت مورد بحث قرار می گیرد.مباحث یاد شده در چهار جلد تنظیم و ارائه شده است که کتاب حاضر جلد اول از این مجموعه می باشد. این کتاب کاری از باشگاه اندیشه میباشد که کمال تشکر را داریم .

 

 

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

 

1- چه بوده ایم یا در پشت پرده چه هستیم
حقیقت اصلى انسان و صورت اولیّه او
«روح» یا حقیقت انسان
روح یا حقیقت انسان، متصف به قدس و طهارت است
روح یا حقیقت انسان، منسوب به حضرت حق است
روح یا حقیقت انسان، ملازم ملائکه و متحد با آنها و اصل و باطن آنها و قائم بر آنهاست
آنچه در بدن مادى انسان دمیده شده، صورت تنزل یافته همین «روح» یا حقیقت انسان میباشد

 

2. چه گشته ایم یا چگونه در پس پرده افتاده ایم
تنزل انسان از صورت اوّلیه و چهره اصلى خویش
تنزل در وجود و هستى
صورت اصلى موجود در مقام تنزل و در مقام تجلى، محجوب به حجاب یا حجابها مى گردد
چگونگى تنزل انسان از صورت اصلى خود
تقریر تنزل انسان از طریق تشبیه به نور
حرکت در مراتب ذات خود
حجابهاى نورانى و ظلمانى
حجابهاى ظلمانى و نورانى از نظر آیات قرآن
حجب ظلمانى از نظر آیات قرآن
تحلیل و توضیح در خصوص حجابهاى ظلمانى
حجابهاى نورانى از نظر آیات قرآن
مجالى یاحجب نورى، مراتب ذات خود انسان هستند
حرکت در صراط نورى
همه اشیاء نزد مبدأ متعال حاضر و براى او مشهود است
چگونه خدا نزد اشیاء حاضر و از اشیاء محجوب است ؟
حجاب اشیاء، حدود ذاتى خود آنهاست
توضیح و تحلیل در خصوص حجب نورى
حجب نورى اشتباه آمیز و تشخیص آنها مشکل است
خرق حجب نورى با انصراف و ذهول از آنهاست
خرق حجب نورى در حقیقت با انصراف و ذهول از مراتب ذات

 

3. چه مى توانیم باشیم یا با کنار زدن پرده ها چه مى شویم
خروج از حجب ظلمانى
حجب ظلمانى
حجاب بدن و خروج از آن
حجاب کفر و خروج از آن
حجاب شرک و خروج از آن
حجاب عناد و خروج از آن
حجاب عقاید و افکار باطل و خروج از آن
حجاب اخلاق و اوصاف رذیله و خروج ازآن
حجاب عادات و خروج از آن
حجاب اوهام و تخیلات و خروج از آن
حجاب تعلقات و خروج از آن
راههاى خروج از حجب ظلمانى، راههاى تعیین شده است
قرآن راههاى خروج از حجب ظلمانى را مشخص مى کند
در خروج از حجب ظلمانى ،تعبد کامل باز دارنده خطرات است
مخاطرات طریق سلوک در صورت عدم تعبد کامل
مجاهدتها و ریاضتها
ولایت ائمه أطهار صلوات الله علیهم أجمعین و لزوم تبعیت از آنان

 

4. افاضات، اشراقات و اشارات ربوبى
آیات قرآنى متضمن هدایتهاى ربوبى در مرابت مختلف است
افاضات و اشراقات، در جهت نیل به قرب و وصول به مقصد أعلى است
بطون آیات قرآن با افاضات الهى و اشراقات رحمانى به قلب سالکین افاضه مى گردد
آیات قرآن داراى ظاهر و باطن و تأویل است
مراتب ظاهر و باطن
مراتب ظاهر و مراتب باطن، همان مراتب و مدارج حقیقت قرآن است
حقیقت قرآن یا تأویل آن
نیل به حقیقت قرآن یا تأویل آن، مخصوص مطهرین است
حقیقت قرآن یا تأویل آن، نزد خداى متعال محفوظ است
مراحل و مراتب تنزیل حقیقت قرآن
مراتب ظاهر و باطن، همان مراتب تنزیل حقیقت قرآن است
ظاهر و باطن قرآن، جدا از یکدیگر نیستند

 

5. ظهور و تجلیات انوار
قلب محجوب، فاقد صورت اصلى خویش است
قلب در اصل، یک حققت ملکوتى و یا برتر ازآن است
انسان در قلب خود خلاصه مى شود
قلب انسان در همه قواى وجودى او حضور دارد
پراکندگى قلب انسان در عالم اغیار
شاهدى بر پراکندگى قلب در عالم اغیار
قلب پراکنده در عالم اغیار، قلب محجوب است
بازگشت قلب به حیات طیبه و اصل خویش
مراتب حیات انسان
برخوردارى سالک از حیات طیبه از نظر قرآن کریم
حیات طیبه انسانى داراى آثار به خصوصى است
ظهور انوار الهى در قلب سالک
ظهور انوار در قلب سالک از نظر روایات
مراتب تجلى نور
ظهور انوار در مشاعر سالک
ادراکات بالاتر با ظهور انوار در مشاعر
امتیاز انسان با کمالات برتر و مشاعر بالاتر است
نور الهى در هر کدام از مشاعر، جلوه اى دارد
ظهور انوار در مشاعر از نظر روایات
مراتب تجلیات نورى در مشاعر
مشاعر قلبى و چشم و گوش دل
با تجلیات نورى در مشاعر، همه مشاعر برخوردار از تجلیات نورى مى گردند
انوار ربوبى، انوار نافذ و محیط است
مشاعر قلبى در آیات و روایات
مقام و منزلت «کان» و «أن»

 

6- مکاشفات و مشاهدات
کشف صورى و اقسان آن
کشف ابصارى و مراتب آن
مراتب کشف ابصارى
چشم دل، یکى نیست و چشمهاست
چشم دل ناظر به وجه حق
تعدد چشم دل، تعدد رتبه اى است
هر کشف ابصارى، کشف صورى نیست
کشف سماعى و مراتب آن
استفاده از فرد کامل در طریق سلوک
مراتب کشف سماعى
مراتب گوش دل و گوش جان
کشف شمى و مراتب آن
مراتب کشف شمى
روایح و نفحات غیبى، حکایتها واشارتها دارند
رایجه رحمن از یمن آید
کشف ذوقى و مراتب آن
شراب طهور أنس
مراتب کشف ذوقى
کشف لمسى

۷- کشف معنوى و مراتب آن
مرتبه اول: کشف حدسى
مرتبه دوم: کشف قدسى
مرتبه سوم: کشف الهامى
تجلیات مقام روحى انسان بر خود او
قرائت کتاب وجود خود
بکم یسلک الى الرضوان
مرتبه چهارم: کشف روحى
مرتبه پنجم: کشف سرى
اسرار وجود از ما پوشیده است
در کشف سرى، باب اسرار به روى انسان باز مى شود
مرتبه ششم: کشف خفى
اسماء حسنى، جلوات هویت غیبیه اند
عوالم وجود، جلوات اسماء و صفات هستند.
مرتبه هفتم: کشف أخفى
اسماء حسنى در مراتب مختلف، تعینات مقام احدیث ذات هستند
اسماء و صفات، حجب احدیت هستند

 

8- تجلیات
نظرى بر دلها
دل، تو این آلوده را پنداشتى
اشارات آیات قرآنى در تفاوت دلها
تجلیات اسماء در وجود انسان به تناسب کنار رفتن حجابهاست
با تجلى هر اسم و هر صفتى، آثار آن در وجود انسان به ظهور مى رسد
تجلیات مقام ربوبى در مظاهر مختلف براى سالک
تجلیات مقام ربوبى در مظاهر مختلف، همان ولایت حق است
تجلیات مقام ربوبى در مظاهر مختلف، ظهورات متنوع اسم «رب» است
تجلى مقام ربوبى در جلوه اسما «هادى» براى سالک
تجلى مقام ربوبى در جلوه اسم «تواب» براى سالک
تجلى مقام ربوبى با اسم «عفو» براى سالک
عفو ربوبى و اشارتهاى قبل از عفو
عفو ربوبى مانع از یأس و موجب طمع و امید سالک است
تجلى مقام ربوبى در جلوه «غفور» براى سالک
فرق بین عفو و غفران
غفران ربوبى در سلوک الى الله موجب سرعت در سیر مى گردد
اشاراتى از آیات قرآنى در غفران ربوبى
مراتب غفران
تجلیات مقام ربوبى با اسماء جمال و اسماء جلال
تجلیات مقام ربوبى با اسماء جمال براى سالک الى الله
تجلیات مقام ربوبى با اسماء جلال براى سالک الى الله
حرکت سالک با بسط و قبض

 

9- شهود و فناء
شهود وجه الله در مجالى و مظاهر نوریه خلقیه
شهود و تحیر
آشنایى با جمال و جه و اشتیاق به شهود بالاتر
آشنایى با جلال وجه و خوف از حرمان
شهود جمال وجه و انبساط سالک
شهود جلال وجه و انقباض سالک
مراتب شهود وجه الله در مجالى و مظاهر نوریه
شهود وجه الله در مظاهر اسماء
اضمحلال تعینات و فناء فى وجه الله
شهود وجه الله در مظاهر اسماء، داراى مراتب مى باشد
چگونگى شهود را با عقل و فکر نمى توان یافت
شهود وجه الله الواحد القهار
باز شدن ابواب بى شمار حقایق و اسرار به روى انسان در مقام شهود حضرت واحدیت
شهودى دیگر و فناء در فناء

 

10- خاتمه
برگزیدگان حق

 

 

http://www.3erat.com/picture/dl3erat.jpg

دانلود کتاب پالایش وجود با فرمت اجرایی

سایت منبع :

w w w . 3 e r a t . c o m

استمناء

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


9 + = شانزده

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

نرم افزار جامع قرآنی «ترنم وحی»